Sprawozdanie za rok 2014, okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie za rok 2014
Fundacji Psia Duszka
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


DANE OGÓLNE

NAZWA: Fundacja Psia Duszka

SIEDZIBA: Ul. Kościuszki 22, 42-284 Herby

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kościuszki 22, 42-284 Herby

E-MAIL: kontakt@psiaduszka.pl

KRS: 0000484307

DATA WPISU DO KRS:  6 listopad 2013

REGON:  243420194

NIP:  5751886159

ZARZĄD:   Agnieszka Węgrzyn – Prezes Zarządu

CELE STATUTOWE:

 • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
 • walka z bezdomnością zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom porzuconym, krzywdzonym i niechcianym;
 • zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
 • interweniowanie w przypadku złego traktowania zwierząt, w tym również poprzez składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach;
 • edukacja i uświadamianie społeczeństwa w kwestiach ochrony zwierząt.

ZASADY, ZAKRES I FORMY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi o takich samych lub podobnych celach działania;
 • współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym;
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych Fundacji,
 • szerzenie idei wolontariatu oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
 • propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt;
 • propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt;
 • działalność adopcyjną;
 • działalność edukacyjną i wydawniczą;
 • zmniejszanie populacji zwierząt poprzez kastrację i sterylizację;
 • inne działania mające na celu realizację zadań statutowych Fundacji.

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2014 ROKU:

 • w Fundacji pracowało w 2014 roku nieodpłatnie 15 osób w województwie śląskim.
 • W 2014 roku pomogliśmy 146 psom i kotom.
 • W 2014 roku powołano Inspektorat do spraw ochrony zwierząt i przeprowadzono interwencje w przypadkach znęcania się.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH

 • UZYSKANE PRZYCHODY: 32971,70 ZŁ

– Z DAROWIZN, SKŁADEK – 32971,70 ZŁ

– ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH – 0,00 ZŁ

– SPADKI – 0,00 ZŁ

– ODPŁATNE ŚWIADCZENIA – 0,00 ZŁ

KOSZTY OGÓŁEM: 34124,14 ZŁ

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH – 34124,14 ZŁ

 • Liczba osób zatrudnionych: BRAK
 • Łączna kwota wynagrodzeń: NIE DOTYCZY
 • Wysokość przeciętnego rocznego lub miesięcznego wynagrodzenia: NIE DOTYCZY
 • Wynagrodzenia z umów zleceń: NIE DOTYCZY
 • Udzielone przez Fundację pożyczki: NIE DOTYCZY
 • Kwota ulokowana na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 –  122,92 zł Bank BGŻ  
 • Wartość nabytych obligacji, objętych udziałów lub akcji: NIE DOTYCZY
 • Wartość nabytych nieruchomości: NIE DOTYCZY
 • Wartość pozostałych nabytych środków trwałych:  NIE DOTYCZY
 • Zadania zlecone Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: NIE DOTYCZY
 • Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – Na Fundacji nie ciążyły zobowiązania podatkowe, złożono deklarację Cit-8

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE PRZEPROWADZANO W FUNDACJI KONTROLI.

Agnieszka Węgrzyn
PREZES ZARZĄDU

Sprawozdanie za rok 2014