Sprawozdanie za rok 2015, okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie za rok 2015
Fundacji Psia Duszka
okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

DANE OGÓLNE

NAZWA: Fundacja Psia Duszka

SIEDZIBA: Ul. Kościuszki 22, 42-284 Herby

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kościuszki 22, 42-284 Herby

E-MAIL: kontakt@psiaduszka.pl

KRS: 0000484307

DATA WPISU DO KRS:  6 listopad 2013

REGON:  243420194

NIP:  5751886159

ZARZĄD:   Agnieszka Węgrzyn – Prezes Zarządu
Sylwia Witczak – Członek Zarządu
Danuta Gruckiewicz – Członek Zarządu
CELE STATUTOWE:

 • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
 • walka z bezdomnością zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom porzuconym, krzywdzonym i niechcianym;
 • zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
 • interweniowanie w przypadku złego traktowania zwierząt, w tym również poprzez składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach;
 • edukacja i uświadamianie społeczeństwa w kwestiach ochrony zwierząt.

ZASADY, ZAKRES I FORMY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi o takich samych lub podobnych celach działania;
 • współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym;
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych Fundacji,
 • szerzenie idei wolontariatu oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
 • propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt;
 • propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt;
 • działalność adopcyjną;
 • działalność edukacyjną i wydawniczą;
 • zmniejszanie populacji zwierząt poprzez kastrację i sterylizację;
 • inne działania mające na celu realizację zadań statutowych Fundacji.

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2015 ROKU:

 • W roku sprawozdawczym w Fundacji pracowało nieodpłatnie 20 osób
 • Pomogliśmy ponad 120 psom i kotom. Zwierzęta które trafiły pod naszą opiekę były badane przez weterynarza, w przypadku choroby diagnozowane i leczone, niektóre rehabilitowane.
 • Nasi podopieczni umieszczani byli w domach tymczasowych lub hotelach współpracujących z Fundacją. Do dnia adopcji lub zgonu były finansowane ze środków Fundacji.
 • Na bieżąco umieszczaliśmy i aktualizowaliśmy ogłoszenia adopcyjne z naszymi podopiecznymi w celu znalezienia im domu. Każdy dom chętny na adopcję sprawdzaliśmy, wykonując wizyty w miejscu, gdzie miało zamieszkać zwierzę.
 • Pomagaliśmy w ogłaszaniu psów i kotów z okolicznych schronisk a także zwierząt przebywających u osób prywatnych które te zwierzęta znalazły.
 • Fundacja organizowała i zapewniała transport psom do domu na terenie całej Polski.
  Fundacja znakowała wszystkie psy przebywające pod jej opieką , przez umieszczenie mikroczipu w skórze na szyi zwierzęcia.
 • Każdy dorosły pies i kot przebywający pod opieką Fundacji został wykastrowany lub wysterylizowany celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia niechcianych ciąży.
 • Każda osoba adoptująca szczeniaka od Fundacji podpisała umowę zobowiązującą do poddania zwierzęcia zabiegowi kastracji lub sterylizacji.
 • Wszystkie psy oddane do adopcji w roku 2015 przez Fundację zamieszkały w warunkach domowych. Fundacja nie wydawała w roku sprawozdawczym psów do budy (na łańcuch, do kojca).
 • Fundacja pomagała osobom prywatnym z trudną sytuacją finansową, poprzez sterylizację suczek. Suki na czas rekonwalescencji przebywała pod opieką Fundacji a po zdjęciu szwów wracały do właścicieli. Działania te miały na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt.
 • Fundacja na bieżąco organizuje za pomocą strony www, portali społecznościowych, podczas prelekcji w placówkach oświatowych oraz na różnego rodzaju imprezach kulturowych, akcje uświadamiające.
 • W 2015 roku odwiedziliśmy kilka naście szkół i przedszkoli celem przeprowadzenia prelekcji odnośnie dobrego traktowania zwierząt.
 • Współpracowaliśmy  z dwoma placówkami, których wychowankowie odwiedzają nasze psy w hotelach. Wyprowadzają je na spacery, pielęgnują, karmią. Są to Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze z siedzibą w Herbach oraz  Julianpolu. Spotkania z młodzieżą z tych placówek cały czas są kontynuowane.
 • W roku ubiegłym podjęliśmy porozumienie z firma farmaceutyczną Bayer w ramach konkursu Role Models – Bayer Foundations i otrzymaliśmy 2650 euro na pracę z trudną młodzieżą. Projekt realizowany jest od początku bieżącego roku i potrwa do stycznia 2017.
 • Fundacja od kilku lat współpracuje z Centrum Pracy z Psem w Songo. Często po akcjach interwencyjnych pod opiekę Fundacji trafiają psy trudne, nie nadające się do adopcji. Każdy taki pies umieszczany jest w Songo celem przygotowania do adopcji. Trenujemy z naszymi psami chodzenie na smyczy i posłuszeństwo. Eliminujemy niepożądane zachowania, wyciągamy z traum i socjalizujemy. Wszystko to ma na celu zwiększenie i gwarancję powodzenia adopcji. Takie działania prowadzimy od chwili powstania Fundacji.
 • W roku 2015 przeszkoliliśmy nowych inspektorów do spraw ochrony zwierząt. Aktualnie inspektorat liczy 12 aktywnych inspektorów, którzy podejmują działania interwencyjne na mocy Ustawy o Ochronie Zwierząt.
 • W roku sprawozdawczym Fundacja przeprowadzała  interwencje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Jedna z interwencji znalazła swój finał w sądzie w Oleśnie. Fundacja wystąpiła w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Właściciel psa został skazany prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad swoim psem.
 • Fundacja regularnie prowadzi zbiórki publiczne środków finansowych oraz darów rzeczowych, które przekazuje w pełni na działalność statutową.
 • W ubiegłym roku czynnie włączyliśmy się w akcję społeczną „Zerwijmy Łańcuchy”. Dnia 4 października 2015 roku wzięliśmy  udział w publicznej akcji w Częstochowie na placu Biegańskiego.
 • Fundacja w sposób ciągły dokarmia koty wolnożyjące i sterylizuje dzikie kotki.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH

 • UZYSKANE PRZYCHODY: 80152,91ZŁ

– Z DAROWIZN, SKŁADEK – 80152,91ZŁ

– ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH – 0,00 ZŁ

– SPADKI– 0,00 ZŁ

– ODPŁATNE ŚWIADCZENIA – 0,00 ZŁ

KOSZTY OGÓŁEM: 76532,31 ZŁ
KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH – 76532,31 ZŁ

 • Liczba osób zatrudnionych: BRAK
 • Łączna kwota wynagrodzeń: NIE DOTYCZY
 • Wysokość przeciętnego rocznego lub miesięcznego wynagrodzenia: NIE DOTYCZY
 • Wynagrodzenia z umów zleceń: NIE DOTYCZY
 • Udzielone przez Fundację pożyczki: NIE DOTYCZY
 • Kwota ulokowana na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 –  1688,65 zł Bank BGŻ  
 • Wartość nabytych obligacji, objętych udziałów lub akcji: NIE DOTYCZY
 • Wartość nabytych nieruchomości: NIE DOTYCZY
 • Wartość pozostałych nabytych środków trwałych:  NIE DOTYCZY
 • Zadania zlecone Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: NIE DOTYCZY
 • Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – Na Fundacji nie ciążyły zobowiązania podatkowe, złożono deklarację Cit-8

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE PRZEPROWADZANO W FUNDACJI KONTROLI.

Zarząd Fundacji                                                  

Agnieszka Węgrzyn

Sylwia Witczak

Danuta Grucukiewicz

 

Sprawozdanie za rok 2015