STATUT FUNDACJI „PSIADUSZKA”

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundację ustanawia Agnieszka Węgrzyn, zwana dalej Fundatorem i nadaje jej nazwę
  „Fundacja PsiaDuszka”.
 2. „Fundacja PsiaDuszka”, dalej zwana Fundacją została ustanowiona dnia 18.07.2013 aktem notarialnym nr 570/2013 sporządzonym przez notariusza Dominikę Stec-Cekiera w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 54/3.
 3. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 4. Fundacja może używać skróconej nazwy „PsiaDuszka”.
 5. Fundacja może używać znaków słowno-graficznych zawartych w załączniku nr 1.

§2

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest gmina Herby.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw środowiska.

§5

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§6

 1. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
 2. Terenowe jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną.
 3. Terenowe jednostki organizacyjne Fundacji i Fundacja nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania.
 4. Fundacja, może rozwiązać terenową jednostkę organizacyjną, w przypadku, gdy działa ona na szkodę Fundacji.

§7

 1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.

§8

 1. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może współpracować z innymi organizacjami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej o podobnych celach statutowych.
 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§9

Fundacja może powoływać inspektorów do spraw ochrony zwierząt, ustalać zakres ich kompetencji i regulamin działania oraz wzór upoważnienia do działania w imieniu Fundacji.

§10

 1. Fundator może postanowić o nadaniu osobie fizycznej nie reprezentującej i nie będącej członkiem Fundacji tytuł Honorowego Członka Fundacji w świetle jej szczególnych zasług dla działalności Fundacji i realizacji jej statutowych celów.
 2. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Fundacji.

§11

Fundacja może zatrudniać pracowników w celu realizacji odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego.

ROZDZIAŁ II: CELE FUNDACJI

§12

 1. Celem Fundacji jest ochrona zwierząt (w szczególności psów), w tym:
  • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
  • walka z bezdomnością zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom porzuconym, krzywdzonym i niechcianym;
  • zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
  • interweniowanie w przypadku złego traktowania zwierząt, w tym również poprzez składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach;
  • edukacja i uświadamianie społeczeństwa w kwestiach ochrony zwierząt.
 2. Statut dopuszcza możliwość zmian celu Fundacji, z tym zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie naruszają istoty działania Fundacji.

§13

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi o takich samych lub podobnych celach działania;
 2. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym;
 3. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych Fundacji,
 4. szerzenie idei wolontariatu oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
 5. propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt;
 6. propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt;
 7. działalność adopcyjną;
 8. działalność edukacyjną i wydawniczą;
 9. zmniejszanie populacji zwierząt poprzez kastrację i sterylizację;
 10. inne działania mające na celu realizację zadań statutowych Fundacji.

§14

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

§15

Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§16

 1. Fundator wnosi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§17

 1. Na fundusze Fundacji składają się:
  • darowizny;
  • spadki, dotacje, zapisy i subwencje dokonane przez osoby fizyczne lub prawne;
  • odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe;
  • składki członkowskie;
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  • dochody ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji i loterii;
  • dotacje z budżetu państwa;
  • dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej;
  • środki odpłatnej działalności statutowej.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
 3. Środki z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§18

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§19

Organem Fundacji jest Zarząd.

§20

 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.

§21

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania. Zarząd powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i inne osoby działające samodzielnie w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 4. Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, dotacji, darowizny, zapisu lub spadku.

§22

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały Zarządu o zmianie statutu i likwidacji Fundacji oraz połączeniu z inną fundacją zapadają w obecności wszystkich członków i wymagają jednomyślności.
 3. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§23

Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Prezes Zarządu.

§24

Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji.

ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

 1. Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator.
 2. Zmiana statutu następuje w wyniku podjęcia uchwały o zmianie statutu przez Zarząd Fundacji.
 3. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
 4. Zmiana statutu nie wymaga formy aktu notarialnego.

§26

 1. Dla realizacji swoich celów i urzeczywistnienia działań Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Fundacja ulega likwidacji gdy osiągnie swoje cele.
 5. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 6. Zarząd Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.
 7. Podmiot ten musi mieć takie same lub podobne cele statutowe.